Cheyenne burning of Ft. Phil Kearny 1868 64x42 1277
Cheyenne burning of Ft. Phil Kearny 1868 64 x 42 inches

Close Window